Vad kostar det att bygga hus?

Kvinna planerar för ett husbygge

Inget husbygge är det andra likt, därför är det i princip omöjligt att ge ett generellt svar som stämmer för alla. Vi kan dock förse dig med verktygen du behöver för att räkna ut ett ungefärligt belopp för ditt projekt. Här går vi igenom några av de främsta parametrarna som har betydelse för kostnaden när du ska bygga hus.

Vad styr priset för ett husbygge?

Att bygga ett eget hus från grunden är alltid ett stort projekt och det är många olika faktorer som påverkar priset, däribland:

 • var i landet du ska bygga
 • priset på tomten
 • markens beskaffenhet
 • husets storlek och planlösning
 • om huset är prefabricerat eller arkitektritat
 • baskonstruktion och estetiska tillval
 • grundtyp och fasadmaterial
 • inredning och installationer
 • val av entreprenörer och materialleverantörer
 • hur mycket du gör själv
 • kringkostnader.

Bygga hus – totalkostnad

Det allra första steget i planeringsarbetet är att göra en övergripande produktionskalkyl. Denna ligger till grund för hela husbudgeten och ska innefatta samtliga kostnader som kan tänkas dyka upp under projektets gång. De poster som bör finnas med i kalkylen är:

 • Köpeskillingen för tomten
 • Kostnader för fastighetsbildning
 • Anslutningsavgifter för VA, el och fjärrvärme
 • Övriga tomtkostnader
 • Schaktning, pålning, sprängning
 • Bortforsling av material
 • Grovplanering
 • Finplanering
 • Utvändiga VA-arbeten
 • Övriga exploateringskostnader
 • Grundläggning och dränering
 • Material/byggsats för huset och eventuella sidobyggnader
 • Fraktkostnader
 • Husmontering
 • Övriga byggnadsarbeten
 • Installationskostnader för el, ventilation, värme och sanitet
 • Golvläggning, målning och tapetsering
 • Övriga byggnadskostnader
 • Lagfartskostnad
 • Pantbrev och gravationsbevis
 • Bygglovsansökan
 • Byggsamråd, utsättning etcetera
 • Garanti- och försäkringskostnader
 • Besiktningar och byggkontroll
 • Eventuella konsultkostnader
 • Räntor på eventuella lån, samt skattereduktion för dessa under byggtiden
 • Övriga byggherrekostnader
 • Prisökningar under byggtiden
 • Andra oförutsedda utgifter

Kostnader för tomt och markarbete

Innan du kan uppföra ett hus behöver du naturligtvis hitta en tomt att bygga det på. Redan här har du en av de största posterna i kalkylen, men kostnaden styrs mycket av läget. Vill du ha sjöutsikt från sovrumsfönstret får du vara beredd att betala mer än om du föredrar granar och tallar. Tomtpriserna varierar också kraftigt mellan olika delar av landet. I storstadsregionerna ligger de avsevärt mycket högre än på landsbygden. I Skara kan du till exempel förvärva en skogstomt på 994 kvadratmeter för bara 95 000 kronor. På Lidingö får du ge närmare 9 miljoner för en byggklar tomt på 1 000 kvadratmeter. På Tjörn får du betala drygt 4 miljoner för en havsnära tomt med båtplats på ynka 366 kvadratmeter. I Boden kan en sjötomt på hela 1 840 kvadratmeter bli din för endast 145 000 kronor.

Hur tomten ser ut påverkar i sin tur hur mycket markarbete som krävs och kostnaden för detta. En tomtplats med färdiga, kommunala anslutningar har i regel ett högre inköpspris än en oexploaterad naturtomt, men då måste du sätta det i relation till hur mycket det kommer att kosta att iordningställa den ”billiga” tomten själv. Kanske blir den rent av dyrare i slutändan.

Försäkringsbolagen bedömer också vissa områden som mer ”riskfyllda” på grund av klimatet, vilket gör att försäkringspremierna kan skjuta i höjden. Väljer du att bygga ditt hus på västkusten, uppe i fjälltrakterna eller nere i Skåne kan din färdigställandeförsäkring bli tiotusentals kronor dyrare än om du skulle bygga ett exakt likadant hus i Bergslagen.

Se upp för dolda kostnader

Inför ett husbygge är det oerhört viktigt att hålla koll på alla utgifter, men det är lätt att missa avgörande punkter och göra felberäkningar i underkant vilket kan leda till en spräckt budget om du har otur. Kostnaderna för markarbeten är en post som tenderar att skapa huvudbry för många då den ofta är väldigt svårberäknad. En mark- och anläggningskonsult kan hjälpa dig att göra en rättvisande prisuppskattning, men då tillkommer å andra sidan kostnaden för att anlita en sådan. Behöver du göra en geoteknisk markundersökning kostar även den pengar.

En markundersökning gör att du slipper obehagliga överraskningar vid grävningen och kan vara nödvändig för att välja rätt grundläggningsmetod. Men även om du har planerat noga kan det dyka upp oväntade hinder som förändrar både tidsplan och kostnad. Därför är det är alltid klokt att lämna utrymme i budgeten för oförutsedda utgifter. Glöm inte heller att ta med priser för materialtransporter, bortforsling av schaktmassor, betongbilar och liknande i beräkningen.

För alla steg i byggprocessen lönar det sig oftast att ta in offerter från flera entreprenörer och jämföra olika alternativ innan du bestämmer dig för en viss aktör. Välj det erbjudande som känns rätt för dig, men var noga med att kontrollera vad som ingår i det avtalade priset för varje delmoment. Ta även referenser på det aktuella företaget och se till att sätta gränser för att undvika extrakostnader.

Riktpris för olika hustyper

Även om vi bortser från allt grundarbete och endast ser till uppförandet av själva byggnaden finns det stora skillnader i pris. Mycket beror på huruvida du ritar själv, anlitar en arkitekt eller köper ett prefabricerat hus, men kostnaderna påverkas även av vilket fasadmaterial du väljer. Här är några grova prisuppskattningar för olika hustyper:

Nyckelfärdigt trähus

12 000 – 25 000 kronor per kvadratmeter

Nyckelfärdigt stenhus

15 000 – 25 000 kronor per kvadratmeter

Arkitektritat trähus

18 000 – 25 000 kronor per kvadratmeter

Arkitektritat stenhus

20 000-30 000 kronor per kvadratmeter

Trähus byggt med lösvirke

Från 8 000 kronor och uppåt per kvadratmeter

Kringkostnader vid husbygge

Kringkostnaderna utgör en betydande del av totalpriset när du ska bygga hus, men även dessa kan skilja sig mycket åt beroende på var du väljer att sätta bo. Följande kostnader är viktiga att ta med i beräkningen, om tillämpligt:

 • Arkitektarvode
 • Bygglovsansökan och planavgift
 • Avstyckning, utstakning och lägeskontroll
 • Geoteknisk markundersökning
 • Lagfart
 • Pantbrev
 • Anläggningsavgift för VA
 • El- och fjärrvärmeanslutning
 • Installation av solceller
 • Indragning av fiber/stadsnät
 • Gatubyggnad
 • Husförsäkring
 • Kontrollansvarig
 • Slut- och delbesiktningar

Prisexempel är svåra att ge då flera punkter kan variera i 10 000 till 100 000-kronorsspann. Kostnaden för VA-anslutning kan till exempel ligga på allt mellan 72 000 och 214 000 kronor beroende på var i landet husbygget sker. På vissa orter kan du få fjärrvärmeanslutningen inbakad i månadskostnaden för abonnemanget, i andra delar av landet kan anslutningsavgiften gå på upp emot 60 000 kronor. Kostnaden för bygglovsansökan påverkas främst av husets storlek, men om du bygger i ett detaljplanerat område måste du även betala en extra planavgift. Kommunen kan ge besked om vad som gäller för just din tomt.


Läs mer om kostnaden för en tillbyggnad