Vad är priset på att köpa solceller?

När du funderar på att investera i solceller för att producera din egen gröna el finns det många aspekter att ta hänsyn till. Hur ska solcellerna placeras optimalt? Vad behövs för att komma igång? Kan jag installera dem själv? Vilken storlek på anläggningen behöver jag? Och den viktigaste frågan – vad blir priset?

Hur fungerar det?

Kort sagt, för att producera egen solenergi behöver du solcellspaneler tillsammans med en solcellsanläggning som är ansluten till elnätet. Dessutom behövs monteringsutrustning, kablar och en växelriktare för att omvandla solenergin till elektricitet. De flesta behöver även professionell hjälp med installationen.

Vad påverkar priset på solceller?

Det finns flera faktorer som påverkar kostnaden och lönsamheten av solcellsinvesteringen. Det är därför svårt att ge en exakt kostnadsuppskattning eftersom det varierar beroende på olika faktorer:

  • Långsiktig investering: Solceller kan vara lönsamma på lång sikt då en anläggning förväntas hålla i över 30 år.
  • Yta och riktning: Priset påverkas av den yta du planerar att täcka med solceller. En sydlig placering är fördelaktig för bästa solfångning.
  • Externa faktorer: Elpriset och mängden producerad och använd el påverkar också kostnaden.
  • Besparingar: Att producera egen el kan minska kostnaden för köpt el, vilket är en fördel.

Det är vanligtvis minimala underhållskostnader för solcellsanläggningar jämfört med andra energikällor.

Kostnadsuppskattning

För en typisk villa med en årlig elförbrukning på 15 000 kilowattimmar, är en preliminär investeringskostnad för solcellsanläggningen cirka 110 000 kronor (inklusive moms). Installationskostnaden kan uppgå till cirka 40 000 kronor. En växelriktare kan behöva bytas ut ungefär en gång under anläggningens livstid till en kostnad av cirka 20 000 kronor. Sammanlagt kan kostnaden för en 5 kW solcellsanläggning landa mellan 80 000–100 000 kronor inklusive arbetskostnad och moms.

Med professionell installation, banklån som amorteras på 12 år och ROT-avdrag, kan du förvänta dig en överskott på investeringen på cirka 70 000 kronor under en 25-årsperiod, inklusive besparingar på köpt el.

Prisutveckling

Priset på solceller har minskat markant sedan 2003, delvis på grund av avskaffandet av tullavgifter på billigare solceller tillverkade i Asien. Detta har ökat populariteten för solenergiinvesteringar och ytterligare sänkt priserna.

Läs mer om kostnader för integrerade solceller i ditt tak

Bidrag och stöd

Det finns statliga investeringsstöd för solceller till privatpersoner. Solcellsbidraget täcker upp till 20 procent av den totala investeringskostnaden och kan minska din investering betydligt. Du kan också dra nytta av ROT-avdrag för installationskostnader. Det är viktigt att notera att du bara kan använda ett av dessa bidrag.

Lönsamhet

Även om investeringen initialt är hög sägs det att det tar ungefär 15 år att återbetala den. När du producerar egen el kan du sälja överskottet till elbolaget och få en skattereduktion på 60 procent för såld el.

Gör din egen beräkning

Det är klokt att jämföra olika lösningar innan du bestämmer dig. Verktyg som HelpHero kan hjälpa dig att få flera prisförslag på solceller för ditt hus.

STARTA HÄR

Borra, installera och koppla bergvärme

Vanliga misstag när man installerar solceller

Stort hus med solceller

Elmarknaden är ett ämne för ständig debatt. Elpriset varierar till följd av politiska beslut eller elmarknadens fluktueringar. I norra Sverige produceras mer el än det efterfrågas, medan det i södra Sverige är tvärtom.  Du har säkert själv upplevt att elpriset under perioder stiger väsentligt och därmed gör din elräkning dyrare. Den goda nyheten? Idag finns det flera sätt att sänka sina elkostnader och göra ett mer klimatsmart val av energi. Solceller är ett sådant exempel.

Sänk elkostnaderna med solceller

Med hjälp av solens energi kan du dra nytta av solstrålarna på ditt tak och låta dem omvandlas till el som du antingen kan använda själv i din bostad eller sälja till elbolaget.

Allt fler vill installera solceller. Det beror dels på att det finns möjlighet att få statligt bidrag för att installera solceller, dels på att tekniken numera är så pass effektiv att det faktiskt betalar sig i form av sänkta elkostnader året om.

I takt med att konkurrensen på marknaden har ökat har också priset på solceller sjunkit dramatiskt. En investering på ungefär 100 000 kronor i solceller på taket tjänas in på ungefär 10–15 år till följd av drastiskt minskade elkostnader. Den el du själv inte använder kan du sälja till det lokala elbolaget och därmed sänka dina elkostnader även vintertid när solen lyser färre timmar om dagen.

Andra fördelar?

Att installera solceller kan öka värdet på ditt hus. Solceller är dessutom näst intill underhållsfria, och väl på plats sköter de sig i princip själva. Om installationen görs av fackman ska du inte heller behöva oroa dig för att något är fel med installationen och du kan lugnt luta dig tillbaka medan solens strålar omvandlas till energi på ditt eget tak. 

Ansök om bygglov för solcellerna

Det finns dock vissa saker som kan vara bra att tänka på om man vill installera solceller på sitt tak. För det första ska man vara medveten om att man måste ha ett bygglov från kommunen för att få installera solceller på sitt hus. När du har ett bygglov kan du sedan söka ett statligt stöd för installationen som kan minska dina kostnader väsentligt. Genom ett så kallat grönt-avdrag kan du minska investeringskostnaden med 15 procent. Det är dock viktigt att installationen görs av utbildad personal. Ofta kan du få hjälp med ansökan om bygglov, installationen och driftsättning av ett och samma företag.

Nedan har vi samlat några vanliga fallgropar som du ska vara uppmärksam på när du inleder ditt solcellsprojekt!

Halkar på bananskal

Felaktig installation kan medföra brandrisk

Om installationen av solceller inte utförs på rätt sätt så kan det föreligga en viss brandrisk. Därför är det viktigt att en utbildad elektriker är involverad i installationen, framför allt när det gäller elledningarna. Det är viktigt att alla ledningar och kablar är skyddade från djurangrepp, slitage och annat som kan slita på ledningarna och göra dem osäkra och i värsta fall farliga. Anläggningen måste också vara försedd med en jordfelsbrytare och en säkring som är rätt dimensionerad. Denna säkring behöver vara större än man kanske tror, men om arbetet utförs av elektriker så kan du få hjälp med detta.

Du väljer fel storlek på dina solceller

Välj rätt antal och storlek på solceller för just ditt hus. Om du har plats för många solceller så är det viktigt att du antingen har ett batteri där du kan ”lagra” strömmen som produceras av dina solceller eller att du kontrollerar så att du faktiskt får betalt för den el som går tillbaka ut på elnätet. Många elbolag betalar för detta, antingen i form av utbetalning eller i form av ett till godo på din elräkning. Men det finns också nätbolag som inte betalar för detta, och då har du ingen nytta av alla dina solceller, utan producerar el ”i onödan”. Genom att ta hjälp av ett företag som specialiserat sig på solceller kan du få hjälp med rätt storlek på dessa.

Du placerar solcellerna fel

Det kan vara lockande att främst tänka på de estetiska aspekterna när man väljer placering för sina solceller. Det är viktigt att solcellspanelerna inte placeras allt för skuggigt, då kommer de nämligen inte att producera någon el alls. Tak kan skuggas av andra byggnader eller höga träd i närheten, så här är det viktigt att noga studera den plats där du tänkt installera solcellerna.

Det är också viktigt att tänka på vilket väderstreck du placerar solcellerna i. En placering mot söder är oftast den mest fördelaktiga, men det är inte alltid möjligt beroende på takets kondition eller husets placering. En placering i sydväst eller sydost kan ofta vara nästan lika effektiv som en sydlig placering, förutsatt att lutningen är anpassad för detta. Det minst effektiva väderstrecket är mot ost, men även om detta är ditt enda alternativ så kan dina solcellspaneler producera el även i detta väderstreck.

För att solcellerna ska vara så effektiva som möjligt krävs också att lutningen på dem är rätt. Vilken lutning som fungerar bäst beror dels på vilket väderstreck du placerar dina solceller i, dels på hur ditt tak ser ut och vilken lutning det klarar. Det gäller att hitta en balans mellan för stor och för liten lutning. En lite större lutning har en del fördelar vad gäller smuts och löv som kan samlas på solcellerna. Om lutningen är lite större samlas inte lika mycket löv och snö på panelerna som behöver rensas bort. Det är däremot inte bra med en allt för stor lutning, då detta minskar solcellernas effektivitet. Bortsett från detta kommer lutningen på ditt tak att vara avgörande för vilken lutning du faktiskt kan ha på solcellerna. Genom att kontakta ett företag som installerar solceller kan du få hjälp att räkna ut den optimala lutningen för just dina förutsättningar.

Du har inte kontrollerat ditt tak i förväg

Solceller har lång livstid. Det är viktigt att ditt tak är i god kondition innan du installerar dem, eftersom reparation och byte av tak försvåras när solcellerna är installerade. Det är också viktigt att rätt material och rätt typ av installation används för just den typ av tak du har på ditt hus. En felaktig installation eller material som inte är anpassade efter ditt tak kan i värsta fall minska livslängden på takets material samt konstruktion och leda till fel i byggnaden. Vid installation av solceller görs en del ingrepp i taket. Det är därför viktigt att alla typer av fästanordningar, hål och annan åverkan på taket är anpassat efter just den typ av tak som finns på ditt hus. Du vill inte riskera att råka ut för att garantin på ditt relativt nya tak upphävs på grund av en felaktig installation och hantering.

Du har inte kontrollerat installatören eller företaget

Som vi har nämnt tidigare är det viktigt att installationen utförs av experter, inte minst för att kunna guida dig genom processen med att välja storlek, modell och placering på dina solceller.

Idag finns många företag som arbetar på solcellsmarknaden, och många lockar med låga priser. Vilken företag är då bäst? Vem går det att lita på? Det kan vara svårt att veta vad man ska leta efter när man letar efter ett företag som ska installera solceller på ett professionellt sätt. Till att börja med kan det vara bra att känna till att det finns lagar som styr vem som får installera solceller och inte.

Detta är viktigt:

Solcellsföretaget ska anlita alternativt ha en egen behörig elinstallatör eller elektriker som är registrerad hos Elsäkerhetsverket.

Kontrollera alltid företaget du planerar att anlita innan du skriver avtal. Du kan till exempel ta referenser på andra anläggningar som företaget arbetat med och kontrollera företaget hos Elsäkerhetsverket.

Tänk på att många försäkringsbolag kräver att anläggningen besiktas för att en försäkring ska kunna tecknas. Det är särskilt viktigt om du har en större anläggning, men självklart är det alltid viktigt att försäkra sina solceller då de är en ganska stor investering.

Tillsammans med installatören ska du också fylla i en föranmälan till nätbolaget som ansvarar för elnätet där du bor. Hos vissa företag kan du få hjälp att fylla i denna korrekt. 

Du underhåller inte din solcellsanläggning på rätt sätt

Gör rent solcellsanläggningen

Även om solceller i princip sköter sig själva, så kräver de ett visst underhåll för att behålla sin effektivitet och inte gå sönder i förtid. Underhållet kan handla om att kontrollera så att larmindikatorer fungerar som de ska och att jordfelsbrytaren fungerar. Du bör också kontrollera så att inte själva panelerna skadats av snö eller annat som fallit ner på dem. Gå även igenom och kontrollera alla synliga ledningar och kablar så att de är hela.

Genom att anlita ett seriöst företag för installationen kan du få många värdefulla tips och råd om hur du ska ta hand om just din solcellsanläggning för att den effektivt ska kunna producera klimatsmart el i många år framöver.

Kostnad för integrerade solceller i ditt tak

Soltak

Istället för att montera solpaneler på ditt tak finns idag möjligheten att få integrerade solceller i själva taket. Förutom att det ser mer naturligt ut och ger ett mer stilrent utseende är det också ett enklare val vid nybyggnation eller takbyte eftersom du inte behöver någon ytterligare påbyggnad. Dessutom sparar du ca 50 % av energiförbrukningen i jämförelse med produktion av både ett vanligt tak och solcellspaneler.

Det är dock dyrare att köpa integrerade solceller än vanliga solcellspaneler men om du ändå har tänkt att renovera ditt tak eller bygga ett nytt hus så får du ha i beräkning att det kostar att både lägga nytt tak och bygga på solpaneler. En lösning som ger dig både och i en och samma produkt och installation kan vara att föredra.

De integrerade solcellerna brukar blandas med vanliga takpannor och monteras på den soligaste sidan av taket. För att dessa soltak ska fungera bra behöver du ett bra avkylningssystem under panelen och därför finns luftspalter som leder ut värmen likt en skorsten. Faktum är att integrerade solceller ofta är mer effektiva i Sverige än i t.ex. Kalifornien där solen skiner mycket mer. Detta beror på att vi har ett kallare klimat som höjer prestandan i solcellerna genom effektiv, naturlig nedkylning. Varje kvadratmeter integrerad solcellspanel bör ha en effekt på ca 100 W.

Så mycket kostar det med integrerade solceller

Hur mycket det kostar är svårt att säga utan att veta hur omfattande renoveringar du behöver göra på ditt tak för att kunna installera soltaket. Vi kan vara säkra på att du kommer att betala mer än om du väljer att montera solcellspaneler på ditt befintliga tak men tänk på att du får både ett nytt tak samt installerade solceller i samma paket. Vi kan uppskatta en totalkostnad kring 400 000 kr för takrenovering samt integrerade solceller med en total effekt på 6,6 kW. Du bör jämföra olika solcellspaket för att få fram det bästa erbjudandet för dig. Faktorer som påverkar den totala kostnaden är skicket på undertaket, d.v.s. om takpapp och läkt behöver bytas, takets lutning samt huruvida du behöver byta vindskivor eller takplåt.

Olika integrerade solcellspaket

illustration som visar solenergi

Även om soltaket fortfarande inte har slagit igenom lika mycket som de klassiska solpanelerna blir det allt vanligare vid nybyggnationer i Sverige. Återförsäljare av soltak i Sverige erbjuder garantier på runt 30 år och det görs ständiga förbättringar med nya innovationer och smarta lösningar.

 

Vattenfall tar hand om hela processen från nedmontering av ditt befintliga tak och hela vägen fram till installerad solcellsanläggning. De kör bort det gamla taket, lägger ny papp och läkt för att sedan lägga på det nya soltaket. Vid behov läggs nya vindskivor och takplåt och de erbjuder 30 års garanti för produkt och effekt av solcellerna.

Sunroof fixerar solcellerna med lister och ramar in soltaket med plåtar för kanterna, taknocken och takfoten. Detta gör att taket håller samma standard som vanliga typer av taktäckningar vilket också visas på efter tester av forskningsinstitutet, RISE. Sunroof garanterar minst 80 % av den ursprungliga effekten efter 30 års användande av soltaket. De menar också att taket är lika hållbart som vanliga takpannor med hög kvalité och att de kan hålla i minst 100 år. Med de integrerade solcellerna får du också en tjänst som heter EnergyInBalance.com och som även finns som applikation till din telefon. Med den här tjänsten kan du följa förbrukningen av den el som dina integrerade solceller producerar och se hur mycket el som används för olika ändamål. Tjänsten har flera andra funktioner och är under utveckling.

Ecokraft är en annan aktör som erbjuder integrerade solceller som kan installeras direkt på befintlig läkt och med inbyggd ventilation för att optimera effekten. De har även flera möjliga tillval för att du ska ha total uppsikt över ditt system samt bli ännu mer självförsörjande och oberoende av elbolagen. Med extra batterier kan du ladda upp för vintern och använda dig av solenergin även när solen inte lyser. Utöver detta finns visualiseringslösningar för att du ska kunna få en tydlig bild av hur din elkonsumtion ser ut och rikta eventuella åtgärder åt rätt sak. Ecokraft har även tillval som montagesystem, växelriktare, elbilsladdare och kablage.

Midsummer solar roofs installerar integrerade solcellstak som inte består av kisel, glas eller aluminiumramar vilket innebär ett diskret och snyggt alternativ till solcellspaneler. Dessa paneler är endast 2 mm tjocka men otroligt flexibla och hållbara. De integreras i ett plåttak på egen fabrik och kan därefter smidigt appliceras till tak i olika former. Plåten kan beställas upp till 12 m i längd och med en bredd på 0,36 m. En fördel med Midsummers integrerade solceller är att de tillverkar cellerna själva med egna maskiner. Det är en trygghet för dig som kund att de kan sin produkt och ligger i framkant av utvecklingen inom branschen. Deras egenutvecklade solceller har ett ljusabsorberande skikt som består av selen, gallium, indium och koppar vilket resulterar i en effekt på 100 W per kvadratmeter. De har även en stark miljöprofil och deras svenska fabriker som tillverkar taken förbrukar endast förnyelsebar el.

Tesla har gått vidare från elbilsproduktionen och utvecklat sina egna integrerade solceller i tak. I lanseringen har de garanterat en livstids hållbarhet och att det ska bli billigare att installera dessa tak än att lägga vanliga takpannor. Teslas solcellstak är gjorda i härdat glas och ser väldigt mycket ut som vanliga takpannor, något som förstås är en fördel rent stilistiskt.

Läs mer om solceller

Vad kostar det att investera i solceller?

När du står inför att satsa på solceller för att producera egen grön el är det mycket att tänka på. Hur placeras solcellerna bäst? Hur vet jag vad som behövs? Kan jag installera själv? Hur stor anläggning behöver jag? Och den kanske största frågan – vad kommer det att kosta?

Hur fungerar det?

Lite kort kan sägas att det som behövs är själva panelerna med en tillhörande solcellsanläggning som ska vara nätansluten. Därtill krävs monteringstillbehör, kablar och en så kallad växelriktare för att omvandla solljuset till ström. Utöver detta behöver de flesta någon form av hjälp med installationen.

Vad kan påverka priset på solcellerna?

Det finns flera faktorer som påverkar kostnaden för investeringen och därmed lönsamheten. Det här bidrar till att det är svårt att uppge en exakt kostnad för solceller. Det skiljer sig från fall till fall beroende på flera rörliga faktorer:

  • En parameter är hur långsiktig investeringen är. Solceller kan vara en lönsam investering på sikt eftersom en anläggning beräknas hålla i mer än 30 år.
  • Någonting som har stor inverkan på priset är hur stor yta du har tänkt att täcka i paneler. Ofta räknas ytan i kvadratmeter. Om cellerna kan placeras i söderläge är det fördelaktigt – det ger de allra bästa förutsättningarna för att fånga in solens strålar och producera solenergi.
  • Hur stor investeringen blir beror även på rörliga faktorer som ligger utanför din makt. Hit hör exempelvis elpriset. Den faktiska kostnaden kommer också att påverkas av hur mycket el du producerar, hur mycket el som används och hur mycket du säljer vidare.
  • En annan trevlig aspekt är att kostnaden för köpt el minskar när du producerar själv. Det är rimligt att utgå från att hushållets elkonsumtion kan täckas till hälften av egengenererad solenergi. Även det här är svårt att veta på förhand innan anläggningen är på plats.

För den som väljer att satsa på egen solenergi krävs det i regel inga kostnader för underhåll till skillnad från andra energikällor.

Kostnadsuppskattning

Uppskattningen bygger på ett exempelhus i form av ett äldre hus med luft/vattenvärmepump och en årlig elförbrukning på 15 000 kilowattimmar.

Till att börja med har du en engångskostnad på investeringen av själva solcellsanläggningen som ligger på ungefär 110 000 kronor (inkl. moms). Därtill tillkommer en kostnad för installation om du behöver professionell hjälp i form av installatör/elektriker. Det bör nämnas att somliga väljer att installera anläggningen själva men i de flesta fall är det en bra idé att ta hjälp.

Fasta kostnader 
Investeringskostnad för solcellsanläggning inkl. växelriktare (värde cirka 20 000 kronor)110 000 kronor inkl. moms
Kostnad för installation40 000 kronor inkl. moms
Summa:150 000 kronor inkl. moms

Därtill förväntas du byta växelriktare någon gång under anläggningens livstid, växelriktaren beräknas kosta omkring 20 000 kronor.

Uppskattningsvis förväntas kostnaden för en solcellsanläggning och framställandet av 5 kW landa på mellan 80 000–100 000 kronor lite beroende på hur beräkningen görs. Då inkluderas även arbetskostnaden och moms.

Om vi tittar på 25 års sikt kan du med valet av professionell installation, banklån som amorteras under 12 års tid och ROT-avdrag få omkring 70 000 kronor i överskott från investeringen. Då har vi även räknat in en besparing på köpt el på uppskattningsvis 5 000 kronor per år.

Prisutveckling

Det har hänt mycket när det gäller kostnaden för solceller. Att satsa på solenergi har ökat i popularitet och vi ser solceller som allt mer vanligt förekommande inslag i stadsbilden idag. Kanske är det frihetskänslan att kunna producera sin egen gröna el som lockar så många?

Sedan 2003 har priset sjunkit med 90 procent enligt Energimyndigheten. En anledning är att EU beslutade att ta bort den strafftullsavgift som fanns på en billig variant av solceller tillverkade i Asien. När det blev billigare investerade allt fler i solceller och således sänktes priset ytterligare.

https://kostnadskollen.com/kostnad-for-integrerade-solceller-i-ditt-tak/

Vad finns det för bidrag?

För den som vill satsa på solceller går det att söka statligt investeringsstöd för privatpersoner. Solcellsbidraget är ett utvecklingsbidrag som delas ut av länsstyrelsen och Energimyndigheten för att uppmuntra till att satsa på solceller. Bidraget kan täcka upp till 20 procent av den totala investeringskostnaden, som behöver överstiga 100 000 kronor. Om vi utgår från uppskattningen ovan reduceras alltså kostnaden från 150 000 kronor till 120 000 kronor.

Ett annat alternativ är att utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaderna om en installatör har anlitats. Med ROT-avdrag kan vi få tillbaka 30 procent av installationskostnaden. Utifrån ovan exempel blir avdraget 12 000 kronor och vi landar i så fall på 138 000 kronor för investeringen.

Värt att nämna är att det bara går att använda ett av bidragen. Många väljer ROT-avdraget på grund av att det är en snabbare process rent administrativt – trots att ersättningen i regel blir lägre. Solcellsbidraget kan ta upp till 2 år att få ut så ställ dig i kö i god tid.

Är investeringen lönsam?

Att investera i solceller är förhållandevis dyrt men hur lönsam investeringen blir handlar om hur långt perspektiv du har på hela investeringen. I regel sägs det att det tar ungefär 15 år att betala tillbaka.

När du producerar egen solenergi kan energi som du själv inte använder säljas vidare på elmarknaden. Överskottet går därmed inte förlorat. Du får betalt för elen av ditt elbolag och får en skattereduktion på 60 procent för elen som du säljer. Med lite överslagsräkning kan sägas att du får ungefär lika mycket pengar för elen som du själv betalar för den.

Gör din egen beräkning

Som vanligt är det klokt att jämföra olika lösningar innan du slår till. Att investera i en egen solcellsanläggning är en större investering vilket innebär att det finns stora ekonomiska besparingar att göra om du gör smarta val.

Det finns även hjälpsamma verktyg online som exempelvis HelpHero som hjälper dig få in flera pris och lösningsförslag på solceller, det är en bra start att börja med att göra som steg 1 om du planerar köpa solpaneler till ditt hus. STARTA HÄR https://helphero.se/prisforfragan/solceller

https://kostnadskollen.com/borra-installera-och-kop-bergvarme/