Vanliga misstag när man installerar solceller

Stort hus med solceller

Elmarknaden är ett ämne för ständig debatt. Elpriset varierar till följd av politiska beslut eller elmarknadens fluktueringar. I norra Sverige produceras mer el än det efterfrågas, medan det i södra Sverige är tvärtom.  Du har säkert själv upplevt att elpriset under perioder stiger väsentligt och därmed gör din elräkning dyrare. Den goda nyheten? Idag finns det flera sätt att sänka sina elkostnader och göra ett mer klimatsmart val av energi. Solceller är ett sådant exempel.

Sänk elkostnaderna med solceller

Med hjälp av solens energi kan du dra nytta av solstrålarna på ditt tak och låta dem omvandlas till el som du antingen kan använda själv i din bostad eller sälja till elbolaget.

Allt fler vill installera solceller. Det beror dels på att det finns möjlighet att få statligt bidrag för att installera solceller, dels på att tekniken numera är så pass effektiv att det faktiskt betalar sig i form av sänkta elkostnader året om.

I takt med att konkurrensen på marknaden har ökat har också priset på solceller sjunkit dramatiskt. En investering på ungefär 100 000 kronor i solceller på taket tjänas in på ungefär 10–15 år till följd av drastiskt minskade elkostnader. Den el du själv inte använder kan du sälja till det lokala elbolaget och därmed sänka dina elkostnader även vintertid när solen lyser färre timmar om dagen.

Andra fördelar?

Att installera solceller kan öka värdet på ditt hus. Solceller är dessutom näst intill underhållsfria, och väl på plats sköter de sig i princip själva. Om installationen görs av fackman ska du inte heller behöva oroa dig för att något är fel med installationen och du kan lugnt luta dig tillbaka medan solens strålar omvandlas till energi på ditt eget tak. 

Ansök om bygglov för solcellerna

Det finns dock vissa saker som kan vara bra att tänka på om man vill installera solceller på sitt tak. För det första ska man vara medveten om att man måste ha ett bygglov från kommunen för att få installera solceller på sitt hus. När du har ett bygglov kan du sedan söka ett statligt stöd för installationen som kan minska dina kostnader väsentligt. Genom ett så kallat grönt-avdrag kan du minska investeringskostnaden med 15 procent. Det är dock viktigt att installationen görs av utbildad personal. Ofta kan du få hjälp med ansökan om bygglov, installationen och driftsättning av ett och samma företag.

Nedan har vi samlat några vanliga fallgropar som du ska vara uppmärksam på när du inleder ditt solcellsprojekt!

Halkar på bananskal

Felaktig installation kan medföra brandrisk

Om installationen av solceller inte utförs på rätt sätt så kan det föreligga en viss brandrisk. Därför är det viktigt att en utbildad elektriker är involverad i installationen, framför allt när det gäller elledningarna. Det är viktigt att alla ledningar och kablar är skyddade från djurangrepp, slitage och annat som kan slita på ledningarna och göra dem osäkra och i värsta fall farliga. Anläggningen måste också vara försedd med en jordfelsbrytare och en säkring som är rätt dimensionerad. Denna säkring behöver vara större än man kanske tror, men om arbetet utförs av elektriker så kan du få hjälp med detta.

Du väljer fel storlek på dina solceller

Välj rätt antal och storlek på solceller för just ditt hus. Om du har plats för många solceller så är det viktigt att du antingen har ett batteri där du kan ”lagra” strömmen som produceras av dina solceller eller att du kontrollerar så att du faktiskt får betalt för den el som går tillbaka ut på elnätet. Många elbolag betalar för detta, antingen i form av utbetalning eller i form av ett till godo på din elräkning. Men det finns också nätbolag som inte betalar för detta, och då har du ingen nytta av alla dina solceller, utan producerar el ”i onödan”. Genom att ta hjälp av ett företag som specialiserat sig på solceller kan du få hjälp med rätt storlek på dessa.

Du placerar solcellerna fel

Det kan vara lockande att främst tänka på de estetiska aspekterna när man väljer placering för sina solceller. Det är viktigt att solcellspanelerna inte placeras allt för skuggigt, då kommer de nämligen inte att producera någon el alls. Tak kan skuggas av andra byggnader eller höga träd i närheten, så här är det viktigt att noga studera den plats där du tänkt installera solcellerna.

Det är också viktigt att tänka på vilket väderstreck du placerar solcellerna i. En placering mot söder är oftast den mest fördelaktiga, men det är inte alltid möjligt beroende på takets kondition eller husets placering. En placering i sydväst eller sydost kan ofta vara nästan lika effektiv som en sydlig placering, förutsatt att lutningen är anpassad för detta. Det minst effektiva väderstrecket är mot ost, men även om detta är ditt enda alternativ så kan dina solcellspaneler producera el även i detta väderstreck.

För att solcellerna ska vara så effektiva som möjligt krävs också att lutningen på dem är rätt. Vilken lutning som fungerar bäst beror dels på vilket väderstreck du placerar dina solceller i, dels på hur ditt tak ser ut och vilken lutning det klarar. Det gäller att hitta en balans mellan för stor och för liten lutning. En lite större lutning har en del fördelar vad gäller smuts och löv som kan samlas på solcellerna. Om lutningen är lite större samlas inte lika mycket löv och snö på panelerna som behöver rensas bort. Det är däremot inte bra med en allt för stor lutning, då detta minskar solcellernas effektivitet. Bortsett från detta kommer lutningen på ditt tak att vara avgörande för vilken lutning du faktiskt kan ha på solcellerna. Genom att kontakta ett företag som installerar solceller kan du få hjälp att räkna ut den optimala lutningen för just dina förutsättningar.

Du har inte kontrollerat ditt tak i förväg

Solceller har lång livstid. Det är viktigt att ditt tak är i god kondition innan du installerar dem, eftersom reparation och byte av tak försvåras när solcellerna är installerade. Det är också viktigt att rätt material och rätt typ av installation används för just den typ av tak du har på ditt hus. En felaktig installation eller material som inte är anpassade efter ditt tak kan i värsta fall minska livslängden på takets material samt konstruktion och leda till fel i byggnaden. Vid installation av solceller görs en del ingrepp i taket. Det är därför viktigt att alla typer av fästanordningar, hål och annan åverkan på taket är anpassat efter just den typ av tak som finns på ditt hus. Du vill inte riskera att råka ut för att garantin på ditt relativt nya tak upphävs på grund av en felaktig installation och hantering.

Du har inte kontrollerat installatören eller företaget

Som vi har nämnt tidigare är det viktigt att installationen utförs av experter, inte minst för att kunna guida dig genom processen med att välja storlek, modell och placering på dina solceller.

Idag finns många företag som arbetar på solcellsmarknaden, och många lockar med låga priser. Vilken företag är då bäst? Vem går det att lita på? Det kan vara svårt att veta vad man ska leta efter när man letar efter ett företag som ska installera solceller på ett professionellt sätt. Till att börja med kan det vara bra att känna till att det finns lagar som styr vem som får installera solceller och inte.

Detta är viktigt:

Solcellsföretaget ska anlita alternativt ha en egen behörig elinstallatör eller elektriker som är registrerad hos Elsäkerhetsverket.

Kontrollera alltid företaget du planerar att anlita innan du skriver avtal. Du kan till exempel ta referenser på andra anläggningar som företaget arbetat med och kontrollera företaget hos Elsäkerhetsverket.

Tänk på att många försäkringsbolag kräver att anläggningen besiktas för att en försäkring ska kunna tecknas. Det är särskilt viktigt om du har en större anläggning, men självklart är det alltid viktigt att försäkra sina solceller då de är en ganska stor investering.

Tillsammans med installatören ska du också fylla i en föranmälan till nätbolaget som ansvarar för elnätet där du bor. Hos vissa företag kan du få hjälp att fylla i denna korrekt. 

Du underhåller inte din solcellsanläggning på rätt sätt

Gör rent solcellsanläggningen

Även om solceller i princip sköter sig själva, så kräver de ett visst underhåll för att behålla sin effektivitet och inte gå sönder i förtid. Underhållet kan handla om att kontrollera så att larmindikatorer fungerar som de ska och att jordfelsbrytaren fungerar. Du bör också kontrollera så att inte själva panelerna skadats av snö eller annat som fallit ner på dem. Gå även igenom och kontrollera alla synliga ledningar och kablar så att de är hela.

Genom att anlita ett seriöst företag för installationen kan du få många värdefulla tips och råd om hur du ska ta hand om just din solcellsanläggning för att den effektivt ska kunna producera klimatsmart el i många år framöver.